Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden!

Registratie

 • Het plaatsen van advertenties op advertentiemarkt.com is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op advertentiemarkt, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier.
 • Aan het registreren op advertentiemarkt zijn geen kosten verbonden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 • De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Advertentiemarkt.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.
 • Advertentiemarkt.com is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder.

Adverteren

 • Na registratie is het mogelijk om zonder kosten een advertentie te plaatsen op Advertentiemarkt.com.
 • De adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Advertentiemarkt.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud.
 • Het is niet toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, ook niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt ook het plaatsen van advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
 • Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden.
 • Tevens zijn advertenties die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden niet toegestaan.
  • Multi Level Marketing advertenties
  • Advertenties met enkel een verwijzing naar een andere website
  • Advertenties met betrekking op affiliate / partner programma's
  • Advertenties met kettingbrief en/of piramide-constructies.
 • Het is een adverteerder ten alle tijden toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Advertentiemarkt.com behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.
 • Advertentiemarkt.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Afbeeldingen

 • Het is mogelijk om bij een advertentie zonder extra kosten een aantal foto's en/of afbeeldingen te plaatsen.
 • Indien er foto's en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto's niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.
 • De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de foto's en/of afbeeldingen vrij van auteursrechten en/of aanverwante rechten zijn, deze rechten bij de adverteerder zelf liggen en/of dat er toestemming is verkregen voorafgaand aan de plaatsing op Advertentiemarkt.com.
 • Advertentiemarkt.com is te allen tijde gerechtigd foto's en/of afbeeldingen te verwijderen.

Relatie adverteerder - gebruiker

 • Advertentiemarkt.com biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Advertentiemarkt.com hierbij geen partij.
 • Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.
 • Advertentiemarkt.com aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Feedback plaatsen

Bij het plaatsen van feedback moet u uw gezonde verstand gebruiken: u kunt aansprakelijk gesteld worden voor het berokkenen van schade aan de reputatie van de gebruiker als een rechtbank besluit dat uw opmerkingen smadelijk of lasterlijk van aard zijn.

Overige aansprakelijkheid

 • Advertentiemarkt.com is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Advertentiemarkt.com.
 • Advertentiemarkt.com is niet verantwoordelijk voor site's die buiten het domein van Advertentiemarkt.com vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site's die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Advertentiemarkt.com ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.

Onrechtmatige handelingen

 • Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Advertentiemarkt.com het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Advertentiemarkt.com in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Advertentiemarkt.com te ontzeggen.
 • Bij misbruik van Advertentiemarkt.com kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.
 • Bij oplichting verleend Advertentiemarkt.com alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Vrijwaring

 • Adverteerder vrijwaart Advertentiemarkt.com tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.
 • De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Advertentiemarkt.com moeten worden gemaakt.

Advertenties van SMS-diensten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De advertentie mag uitsluitend in de Erotische subrubriek “SMS diensten” worden geplaatst.
 • Vermelden van het tarief per ontvangen bericht in het daarvoor bestemde prijsveld ('Prijs').
 • Vermelden of het om een eenmalig bericht gaat of een abonnement.
 • In het geval van een abonnement moet de frequentie van de berichten vermeld worden en hoe men zich af kan melden.

Op advertenties voor sms diensten is de Nederlandse Reclamecode SMS-Dienstverlening van toepassing.


Het plaatsen van advertenties met een 090x-nummers:

Tarieven van alle soorten diensten en/of producten binnen de rubriek Erotiek dienen altijd in het prijsveld ingevuld te worden. Daarnaast horen advertenties in deze rubriek te voldoen aan de Nederlandse Reclamecode voor telefonische informatiediensten (RTI).


LET OP: Advertentiemarkt.com kan helaas geen garantie geven over de echtheid of correctheid van geplaatste advertentie(s).